Zuid-Holland neemt regie bij ontwikkeling windenergie

In het Klimaatakkoord heeft de provincie Zuid-Holland afspraken gemaakt met het Rijk en gemeenten om duurzame energie op te wekken. Een belangrijk onderdeel daarvan is windenergie. In het coalitieakkoord ‘Krachtig Zuid-Holland 2023-2027’ staat dat de provincie meer regie hierop neemt. Dat is hard nodig omdat de klimaatverandering steeds ernstiger vormen aanneemt, het energienet volloopt en de energiekosten oplopen.

Verkenning alternatieve windlocaties

Voor het nieuwe coalitieakkoord komen dit najaar verkennende onderzoeken naar mogelijke locaties voor windenergie. Dat gebeurt onder meer in de gemeente Lansingerland en bij het Valkenburgse Meer in Katwijk. In Lansingerland worden de kansrijke zoekgebieden uit het haalbaarheidsonderzoek van de gemeente onderzocht. Zo wordt er gekeken naar technische belemmeringen en effecten op natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie. Bij het Valkenburgse Meer gaat de provincie een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. De uitkomsten van dit onderzoek worden begin 2024 verwacht. Op basis van de onderzoeksresultaten worden de turbine(s) ingepast  in de omgeving. Daarbij worden de vele andere belangen op deze locatie meegenomen.

De provincie en windenergie

Windenergie levert een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen voor meer duurzame energie. De provincie is bevoegd gezag voor windenergieprojecten met een opwekcapaciteit groter dan 5 megawatt (twee grote windturbines of meer). Zuid-Holland is een drukbevolkte provincie met weinig open ruimte waar we zuinig op moeten zijn. Daarom is de provincie terughoudend met zonne-energie op land en zet ze zich in voor een goede inpassing van windenergie in het landschap. In de Regionale Energiestrategieën (RES’en) werken gemeenten, waterschappen en provincie samen om te onderzoeken en bepalen wat de beste locaties zijn voor zon- en windenergie.

Coalitieakkoord ‘Krachtig Zuid-Holland 2023-2027’

In het nieuwe coalitieakkoord staat dat de provincie de afspraken uit het klimaatakkoord en met de energieregio’s nakomt en de bouw van tientallen nieuwe windmolens mogelijk gaat maken. Voor wind op land is de landschapskwaliteit een belangrijk kader. Nieuwe windturbines worden zo goed mogelijk ingepast in het landschap en sluiten aan bij de omgevingskenmerken. Dit doet de provincie in samenwerking met en participatie van omwonenden en andere belanghebbenden.