Eerste PAS-melder gelegaliseerd in provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft de melding voor de eerste PAS-melder gelegaliseerd. Met deze melding geeft de provincie duidelijkheid aan de eerste ondernemer in Nederland over of hij wel of niet-vergunning plichtig is. In het verleden konden ondernemers een melding doen voor een zeer kleine toename van stikstof emissie. Door de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 is vastgesteld dat deze kleine toenames niet gemeld hadden moeten worden maar vergunning plichtig waren. In Overijssel gaat het om ongeveer 400 bedrijven die buiten hun schuld om nu een vergunning nodig hebben.

Van deze 400 bedrijven hebben bijna 300, voornamelijk agrarische ondernemers, een PAS-melding gedaan voor uitbreiding van hun bedrijfsactiviteiten. Ook industriële bedrijven hebben meldingen gedaan.  Daarna hebben ondernemers zich gemeld bij RVO. RVO was het loket voor alle PAS-melders die hun bedrijfsactiviteiten gelegaliseerd wilden hebben.

In de nieuwe Stikstofwet die op 1 juli 2021 in werking is getreden is voorzien dat de meldingen binnen drie jaar worden omgezet in een vergunning.

PAS-melders konden tot 30 april 2021 de benodigde gegevens aanleveren bij de RVO. Met de ingediende gegevens gaat het bevoegd gezag controleren of de melding voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Het gaat om ondernemers met, al dan niet inmiddels gerealiseerde, plannen (bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe stal) die weinig extra neerslag van stikstof op kwetsbare natuur opleveren. Onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hoefden ze daarvan alleen een melding te doen. Sinds de Raad van State het PAS buiten werking stelde, is een natuurvergunning vereist.

Onlangs kregen de PAS-melders een brief van de provincie en minister Schouten. Daarin stond de toezegging van de minister dat zij een proces gaat opstarten om de meldingen legaal te houden. Dat proces is complex en neemt tijd in beslag. In dit proces heeft Overijssel nu landelijk aan de allereerste PAS-melder duidelijkheid gegeven.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher: “Ik ben blij dat we ondernemers die ter goeder trouw hebben gehandeld nu kunnen helpen en onzekerheid kunnen wegnemen. Veel ondernemers wachten al twee jaar op duidelijkheid over of ze nu wel of niet legaal hun bedrijfsactiviteiten kunnen uitvoeren. 

Dit geeft grote druk op de ondernemersgezinnen, omdat dit onzekerheden oplevert met betrekking tot bijvoorbeeld financiering, bedrijfsoverdracht en handhavingsverzoeken. Aan deze onzekerheid willen de minister van LNV en de provincies een einde maken. Dit moet wel op een zorgvuldige manier gebeuren. We hebben daarin nu de eerste stap gezet.”

Achtergrond

De provincie Overijssel is gestart met de procedure omzetten PAS-meldingen in vergunningen. Allereerst worden de gegevens die vanuit het RVO worden aangeleverd geverifieerd. Als de gegevens volledig zijn, wordt bekeken of er en zo ja, hoeveel stikstofruimte er nodig is om de melding te legaliseren. Er wordt gestart met het informeren van de ‘PAS-melders’ die geen stikstofruimte nodig hebben en dus niet vergunningplichtig zijn. Zij ontvangen hiervan een bevestiging in de vorm van een bestuurlijk rechtsoordeel.
Onder andere door een landelijke opkoopregeling voor landbouwbedrijven wordt de stikfstofemissie terug gedrongen. Uit deze ruimte worden de melders nu geholpen die wel aanvullende stikstofruimte nodig hebben om te kunnen legaliseren.