Een integrale gebiedsgerichte aanpak van stikstof

Nederland moet forse stappen zetten om de stikstofuitstoot te verminderen en de natuurkwaliteit te verbeteren. Tegelijkertijd liggen er uitdagingen om de waterkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, met daarbij een duidelijk toekomstperspectief voor de landbouw. Volgens WUR zijn deze dossiers nauw verweven en is daarom een integrale en gebiedsgerichte aanpak nodig.

In de afgelopen maanden hebben wetenschappers van Wageningen University & Research gekeken wat de ecologische, ruimtelijke en sociaaleconomische effecten zijn van een gebiedsgerichte integrale aanpak van stikstof, en het toekomstperspectief voor in het bijzonder de landbouwsector. Dit heeft geleid tot vier publicaties/bijdragen, die door minister Schouten aangeboden zijn aan de Tweede Kamer.

De onderzoeken laten zien dat stikstof meer is dan alleen landbouw of natuur, en landbouw en natuur meer dan alleen stikstof. Ze beschrijven welke meekoppelkansen er ontstaan als stikstof in samenhang met andere opgaven wordt bekeken en hoe ingespeeld kan worden op gebiedsspecifieke processen en omstandigheden. Deze kennis kan gebruikt worden om richting te geven aan een vervolgaanpak stikstof.

• Gebiedsgerichte verkenning van de Verdere aanpak stikstof
• Briefnotitie sociaaleconomische effecten
• Essay perspectieven voor de landbouw in een gebiedsgerichte benadering
• Memo Kansen stikstofaanpak voor KRW