€200.000 voor cyberveiligheid in Zuid-Hollandse tuinbouw

igital Trust Centre (DTC), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maakte onlangs bekend €200.000,- beschikbaar te stellen voor het opzetten van een Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland. Dit wordt hét regionale expertisecentrum voor cybersecurity vraagstukken in het tuinbouwcluster West-Holland.

De belangrijkste functie van het cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland (CWC), waarin de provincie Zuid-Holland een van de partners is, wordt het geven van relevante en duidelijke informatie zodat bedrijven maatregelen kunnen nemen ter voorkoming van cyber-incidenten. Dat is belangrijk, want er is nog veel onbekendheid en tegelijk staan bedrijven voor een grote opgave. Zeker in de innovatieve tuinbouwsector, waar ondernemers volop bezig zijn met digitale oplossingen en waarin sterke ketenafhankelijkheid is. Samenwerken aan cyberveiligheid is dan ook van groot belang.

Digitale transitie
De ontwikkeling van het Cyberweerbaarheidscentrum is een mooie stap in de diverse acties die de provincie onderneemt om Zuid-Hollandse bedrijven zoveel mogelijk te laten profiteren van de digitale transitie. Digitalisering verandert onze economie en samenleving in hoog tempo. Het biedt voordelen en zorgt voor meer welvaart, maar brengt ook uitdagingen mee zoals cybercriminaliteit. Alle bedrijven moeten veilig digitaal kunnen ondernemen. Dit betekent dat ze zich bewust zijn van de gevaren en zich hier tegen kunnen beschermen. Zowel nu, als in de toekomst.

Roadmap cyberveiligheid
Samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid is hiervoor nodig. Aan de hand van de roadmap cyberveiligheid richt de provincie zich samen met tal van partners op cyberbewustzijn en cyberweerbaarheid in de regio. Om toe te werken naar cybermanagement, waarbij er snel en flexibel ingespeeld kan worden op dreigende gevaren. Daarbij is aandacht voor iedere sector apart, omdat iedere sector zijn eigen uitdagingen kent. Wel kunnen geleerde lessen uit de ene sector worden toegepast in de ander.

Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland
De tuinbouw is een van de eerste sectoren waar nu concrete stappen worden gezet. De provincie Zuid-Holland heeft in 2020 en 2021 diverse subsidies verleend aan Greenport West-Holland, Security Delta (HSD) en de Haagse Hogeschool, om samen met regionale partners toe te werken naar een cyberwaarheidscentrum. Onderzoek is uitgevoerd, de eerste cyber awareness activiteiten zijn georganiseerd en een “coalition-of-the-doing” is gevormd. Onlangs is bekend geworden dat het Digital Trust Center (DTC), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, een subsidie van €200.000,- heeft toegekend. Hiermee kan het cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland in februari 2022 daadwerkelijk van start.

Bert Feskens, Security Delta (HSD) en programmamanager van het CWC Greenport West-Holland: “Het CWC zorgt voor handelingsperspectief voor ondernemers op verschillende niveaus in de keten. We gaan bedrijven praktisch helpen om de cyberweerbaarheid te verhogen. Daarnaast stimuleren we samenwerking tussen bedrijven, om elkaar actief te informeren over risico’s, actuele cyberdreigingen en succesvolle werkwijzen. Een goede vertrouwensbasis is hiervoor van groot belang.”

Een overzicht van de geplande taken:

  • Verstrekken van actuele, relevante en duidelijke (dreigings-)informatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
  • Werken aan het verhogen van de bewustwording rondom digitale veiligheid bij ondernemers, CEO’s, managers en medewerkers.
  • Oprichten van een digitaal loket voor raad, advies en slachtofferhulp.
  • Opstellen en delen van beveiligingsadvies ten aanzien van kwetsbaarheden in hardware en software (zowel op gebied van automatisering als op gebied van procestechnologie).
  • Faciliteren van expert-overleggen voor kennisdeling en netwerking.
  • Gezamenlijk inkopen van cybersecurity-dienstverlening (zoals ondersteuning vanonder andere cybersecurity monitoring via shared service inkoop).


Het cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland is een samenwerking tussen Greenport West-Holland, Security Delta (HSD), de Haagse Hogeschool, provincie Zuid-Holland, Royal Flora Holland, Interpolis-Achmea, Delphy, Dutch Fresh Port/VBO, Hoogendoorn Automatisering, Glastuinbouw Nederland en GroentenFruit Huis. Met support en ondersteuning van de Greenboard, het bestuurlijke samenwerkingsverband van de 50 partners van de Greenport West-Holland.

Vervolg regionale roadmap cyberveiligheid
De opgedane kennis in het cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland wordt beschikbaar gesteld voor andere sectoren. Zo zijn er oriënterende gesprekken gevoerd over een cyberweerbaarheidscentrum Life Science & Health. Ook is Security Delta recent een programma gestart om de cyberweerbaarheid van ondernemers in 6 essentiële sectoren in Zuid-Holland(verwijst naar een andere website)te vergroten. Een initiatief dat mede mogelijk gemaakt is door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag:

Meer informatie
Bekijk de website van Greenport West-Holland(verwijst naar een andere website) voor meer informatie over het Cyberweerbaarheidscentrum. Of mail de programmaregisseur Bert Feskens, Security Delta (HSD) via digitaalveilig@greenportwestholland.nl.

Heb je vragen over de cyberaanpak in de provincie Zuid-Holland? Mail Bas van Vugt via sj.van.vugt@pzh.nl.