€162 miljoen voor herstel van stikstofgevoelige natuur

Provincie Gelderland krijgt €162 miljoen voor extra maatregelen om stikstofgevoelige natuurgebieden te herstellen. Dit bedrag stelt het Rijk beschikbaar aan Gelderland voor de komende 3 jaar. Het is een onderdeel van de 10-jarige stikstofaanpak van provincies en het Rijk. Deze aanpak moet de hoeveelheid stikstof terugdringen en ervoor zorgen dat het in 2030 aantoonbaar beter gaat met stikstofgevoelige natuur.

Peter Drenth, gedeputeerde natuur, agrifood en stikstof: “Met deze bijdrage van het Rijk kunnen we het herstel van de natuur nóg voortvarender oppakken, passend  bij onze Gelderse stikstofaanpak.” Met de Veluwe en Rijntakken is  provincie Gelderland verantwoordelijk voor de 2  grootste Nederlandse Natura 2000-gebieden op het vasteland. Daarnaast heeft Gelderland nog verschillende kleinere natuurgebieden zoals de unieke veengebieden in de Achterhoek. Drenth: “We zitten niet stil. De grootste uitdaging ligt op de Veluwe. We zijn volop bezig om de natuur te herstellen én te werken aan een gezonde en leefbare Veluwe van de toekomst.”

Gelderse stikstofaanpak

Door overmatige stikstofbelasting zijn de Gelderse natuurgebieden afgelopen decennia flink achteruit gegaan. Dit heeft negatieve gevolgen voor de natuurgebieden zelf en voor de economische ontwikkelingsmogelijkheden in Gelderland. Voor de aanpak van deze stikstofproblematiek heeft de provincie een maatregelenpakket uitgewerkt samen met alle betrokken sectoren op het gebied van: mobiliteit, industrie, bouw, landbouw, natuur, waterschappen en de gemeentelijke regio’s. De Gelderse stikstofmaatregelen richten zich met de uitvoeringsagenda op een nieuwe balans tussen welvaart en natuur. Hiervoor is het essentieel om in te zetten op het verminderen van stikstofemissie (bronmaatregelen) en op robuust herstel van de Gelderse natuurgebieden.

Herstel van bossen, heiden, stuifzanden en beken

Voor de uitvoering van de natuurmaatregelen werken we nauw samen met tientallen landgoedeigenaren, natuurbeheerders, waterschappen en agrariërs. Met de beschikbaar gestelde  €162 miljoen starten we met maatregelen voor het herstel van bossen, heiden, stuifzanden, beken en venen op de Veluwe, in de Rijntakken en de Achterhoek. Het gaat ook om maatregelen op het gebied van hydrologie (herstel waterpeil), faunapassages en geleiding van recreatie. In de directe omgeving van natuurgebieden gaan we agrarische initiatieven ondersteunen voor natuurinclusieve landbouw.   Dat is een duurzame vorm van landbouw, waarbij de boer zo veel mogelijk rekening houdt met de natuur.

Natuurinclusieve landbouw Veluwezoom IJssel

Een voorbeeld van hoe de provincie natuurinclusieve landbouw ondersteunt is te vinden in het agrarische gebied tussen de Veluwe en de IJssel. Twaalf boeren zoeken daar samen met  landgoedeigenaren (verpachters) uit hoe ze de biodiversiteit kunnen vergroten. Het doel is om te komen tot een natuurinclusieve landbouw. Gericht op een gezonde bodem, kringloop, natuur en landschap. Een gezonde financiële bedrijfsvoering met een goed verdienmodel is een belangrijke randvoorwaarde.