Derogatie in 2023 en daarna

U mag op uw landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Met een derogatievergunning voor 2023 is dat 220 of 240 kilogram. U kunt vanaf 2 maart tot en met 7 april 2023 een derogatievergunning aanvragen voor 2023. Verderop op deze pagina leest u wat de voorwaarden zijn.

Derogatie wordt stap voor stap afgebouwd. De derogatienorm is daarom in 2023 lager dan in 2022. Hierdoor krijgt u misschien meer kosten. Daarvoor komt de subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie beschikbaar. Het doel van deze subsidie is behoud van grasland bij derogatiebedrijven en ondersteuning van de ondernemer.

Ook de komende 2 jaren kunt u zich aanmelden voor derogatie. De voorwaarden hiervoor worden nog uitgewerkt.

Voorwaarden 2023

Algemeen

 • U betaalt € 50 leges voor uw derogatievergunning.
 • U betaalt een tarief voor het monitoren van de milieueffecten. Meer hierover leest u hieronder bij Kosten voor derogatie. Misschien vragen wij u voor het monitoren om gegevens. Wij kunnen u ook vragen mee te werken aan metingen in het grond- en oppervlaktewater.
 • U houdt zich aan de regels uit de Meststoffenwet. Dat zijn bijvoorbeeld regels over de gebruiksnormen en het uitrijden van mest. Ook staan er regels in over de aan- en afvoer van mest.
 • U houdt zich ook aan de regels over vanggewassen na mais en scheuren van grasland. De regels golden al voor de met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden) op zand- en lössgrond. Vanaf 2023 gelden ze ook voor de 3 nieuwe NV-gebieden. Hier gaat het om alle grondsoorten. In Mijn percelen ziet u of uw percelen (deels) in een NV-gebied liggen. Gebruik hiervoor de kaartlaag NV-gebieden. Meer over de kaartlaag NV-gebieden leest u op Veelgestelde vragen over derogatie.
 • Wij hebben in 2022 geen derogatievergunning van u ingetrokken.

Mest gebruiken

 • De gebruiksnorm voor dierlijke mest op landbouwgrond wordt verhoogd van 170 kilogram naar 240 kilogram.
 • Er is een lagere gebruiksnorm van 220 kilogram voor de NV-gebieden. In deze gebieden zitten te veel stoffen in de grond die schadelijk zijn voor de waterkwaliteit. De lagere norm gold al voor percelen op de zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg.
 • Vanaf 2023 zijn er 3 nieuwe NV-gebieden bijgekomen. Deze liggen in het werkgebied van 3 waterschappen. Deze waterschappen zijn: Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta. Het gaat hier om alle grondsoorten.
 • Vanaf 2023 krijgt u geen derogatie meer voor percelen in Natura 2000-gebieden. En ook niet voor percelen in grondwaterbeschermingsgebieden. U rekent hier met de norm van 170 kilogram.
 • U gebruikt bij de verhoging naar 220 of 240 kilogram alleen graasdierenmest. Heeft u ook staldieren? Bij die mest rekent u met 170 kilogram.
 • U gebruikt geen fosfaatkunstmest op uw bedrijf.
 • Gebruikt u een sleepvoetbemester voor Mest waterverdund uitrijden op klei- en veengrond? Dan rijdt u alleen mest uit als de buitentemperatuur lager is dan 20 graden Celsius. Meer hierover leest u hieronder bij Buitentemperatuur bekijken.
 • U doet niet mee aan Mest bovengronds uitrijden.

Landbouwgrond gebruiken

 • U gebruikt van 15 mei tot en met 15 september 2023 (onafgebroken) in elk geval 80% van uw landbouwgrond als grasland. Grasland dat u vernieuwt telt ook mee. Wij controleren uw oppervlakte landbouwgrond met de gegevens van uw Gecombineerde opgave.
 • De bufferstrook telt niet mee voor 80% grasland. Door de bufferstrook wordt de totale oppervlakte landbouwgrond namelijk minder.
 • Scheurt of vernietigt u grasland voor maisteelt op zand- en lössgrond of op alle grondsoorten in de 3 nieuwe NV-gebieden? Dan rekent u met een korting van 65 kilogram op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is.
 • Scheurt of vernietigt u na 31 mei grasland voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond of op alle grondsoorten in de 3 nieuwe NV-gebieden? Dan rekent u met een korting van 50 kilogram op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is.

Gegevens bewaren of versturen

 • U verstuurt de Aanvullende gegevens landbouwer (AGL) over 2022 en 2023 op tijd. De AGL over 2022 verstuurt u uiterlijk 7 april 2023. Die over 2023 uiterlijk 31 januari 2024.
 • U laat uw percelen bemonsteren door een geaccrediteerd laboratorium. Hiervoor wordt het Protocol fosfaattoestand bepalen gebruikt. Dit protocol vindt u hieronder bij Bemestingsplan maken.
 • U maakt een bemestingsplan. Dit heeft u uiterlijk 7 april 2023 klaar en bewaart u in uw administratie. Wat u in het bemestingsplan zet, leest u hieronder.

Buitentemperatuur bekijken

Gebruikt u een sleepvoetbemester op klei- of veengrond? Dan rijdt u alleen mest uit als de buitentemperatuur lager is dan 20 graden Celsius. U gebruikt deze kaart van het KNMI om te bepalen of u mag uitrijden. Hierop ziet u voor iedere regio de buitentemperatuur. Die wordt gemeten door de weerstations van het KNMI en elke 10 minuten bijgewerkt.

Bemestingsplan maken

Een voorwaarde voor derogatie is het maken van een bemestingsplan. U heeft hiervoor een analyserapport nodig van de bemonstering van uw landbouwgrond. Een geaccrediteerd (erkend) laboratorium moet dit uitvoeren en opstellen. De analyserapporten mogen op 7 april 2023 niet ouder zijn dan 4 jaar. Er moet per 5 hectare één analyse zijn. U bewaart de rapporten op uw bedrijf. Opsturen hoeft niet.

Hulpmiddel om te bepalen of u een derogatievergunning en/of de subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie kunt aanvragen

Wanneer en hoe aanvragen

Een derogatievergunning voor 2023 aanvragen kan van 2 maart tot en met 7 april 2023. Logt u in met eHerkenning? U heeft betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Logt u in met DigiD? Dit kan met een SMS-code of de DigiD-app.

Kosten voor derogatie

U betaalt leges en monitoringskosten voor uw derogatievergunning.

Leges

Voor het aanvragen van uw vergunning betaalt u € 50 leges. U kunt deze op 2 manieren betalen:

 • iDEAL
  U betaalt direct online.
 • betaalverzoek
  U maakt het bedrag zelf over. U ontvangt het betaalverzoek in Mijn dossier, niet met de post.

Na een mislukte iDEAL-betaling kunt u niet opnieuw een iDEAL-sessie starten. Als uw eerste iDEAL-sessie mislukt, sturen wij u automatisch een betaalverzoek (factuur). U vindt dit in Mijn dossier op mijn.rvo.nl. Daarmee kunt u het bedrag zelf naar ons overmaken.

Als uw betaling verwerkt is, komt uw vergunning in Mijn dossier. Bij een betaalverzoek duurt dit enkele weken.

Monitoringskosten

Aan het eind van het jaar betaalt u de kosten voor het monitoren van de milieueffecten. Het bedrag hangt af van uw aantal hectare landbouwgrond. Meer over de hoogte van de monitoringskosten leest u op Veelgestelde vragen over derogatie. Wij schrijven het bedrag automatisch af van uw rekening. U machtigt ons hiervoor bij de aanvraag van uw derogatievergunning. Voor wij het bedrag afschrijven, ontvangt u eerst een brief.

Trekt u uw derogatievergunning na het ontvangen weer in? Als u dit na 15 mei 2023 doet, betaalt u de monitoringskosten.

Na uw aanvraag

Na het versturen ziet u direct een ontvangstbevestiging in het scherm. Dit is alleen een bevestiging dat uw formulier is verstuurd. U ontvangt uw derogatievergunning na het betalen van de leges.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over derogatie verzameld.