De potentie van verschillende aanlegmethoden druppelirrigatie in snijmaïs

Afgelopen jaar deed WUR op De Marke onderzoek naar de potentie van druppelirrigatie. WUR onderzocht het effect van verschillende aanlegmethoden op gewasopbrengst en uitspoeling van stikstof. Druppelirrigatie gaf duidelijk hogere gewasopbrengsten (6 ton ds en 3,5 ton zetmeel per ha) en stikstofopname (40 kg per ha) t.o.v. geen irrigatie. Desondanks waren er na de oogst geen verschillen in N-mineraal voorraden in de bodem en nitraatgehalten van het bovenste grondwater.

Afgelopen jaren nam het neerslagtekort fors toe. De afgelopen drie jaar (‘18, ’19 en ’20) behoren tot de 5% droogste jaren ooit gemeten (KNMI, 2020). Bij veel agrariërs, met name in Oost- en Zuid-Nederland zorgt het neerslagtekort voor extra uitdagingen om goed ontwikkelde gewassen te telen. Met name het geven van water op het juiste moment en hoeveelheid is een grote uitdaging. Het toedienen van water gebeurt nu veelal door middel van een beregeningshaspel, een bekend systeem waarmee veel water in één keer kan worden gegeven. Een beregeningshaspel kan daarentegen niet overal tegelijk tijd zijn. Daarnaast kent dit systeem nog enkele nadelen:

Er wordt pas vocht toegediend bij ernstige droogte, mogelijk treedt er al opbrengstderving op in een vroeger stadium. Beregenen heeft een relatief lage efficiëntie van water; er verdampt relatief veel water door verneveling en vanaf de planten. 2 tot 5 % van mais wordt platgereden. Druppelirrigatie biedt mogelijk potentie, het systeem ziet WUR nu vooral in hoog saldo gewassen. Het voordeel is dat er dagelijks water worden toegediend en op het gehele perceel. Daarbij is de aanleg/verwijdering arbeidsintensief en worden de kosten al aan het begin van het groeiseizoen gemaakt.

Onderzoeksopzet
Afgelopen jaar deed WUR op De Marke onderzoek naar verschillende aanlegmethoden van druppelirrigatie op gewasopbrengst en stikstofuitspoeling in snijmaïs. Het onderzoek had de volgende behandelingen in vier herhalingen:

• Geen irrigatie;
• Druppelirrigatie per rij bovengronds;
• Druppelirrigatie per rij ondergronds 5 cm;
• Druppelirrigatie per twee rijen bovengronds.