De hele keten aan zet voor een duurzame Landbouw en Voedselsector

De Uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel 2022-2023 is een eerste belangrijke stap in het realiseren van de doelen uit het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Hierin staat waar de provincie aan gaat werken en welke projecten en activiteiten worden uitgevoerd om de doelen in het beleidskader te bereiken. Duurzaamheid, gezondheid en innovatie staan daarbij centraal.

De uitvoeringsagenda kent vier uitvoeringslijnen: meest duurzaam en circulair, economisch toonaangevend, natuur- en landschapsinclusief en gemeenschapsinclusief. Gedeputeerde Landbouw en Voedsel Elies Lemkes-Straver: “Boeren zijn belangrijk voor Brabant, landbouw en voedsel zitten in ons DNA. Via deze vier uitvoeringslijnen ondersteunen we boeren om duurzaam te produceren en toekomstbestendig te blijven. En daar hebben we de hele keten voor nodig.”

Gezond voedsel uit een gezonde sector
De transitie in de landbouw en voedselketen moet bijdragen aan een gezonde leefomgeving. “Daarom moeten we zorgen dat onze regelgeving daarop aansluit en blijven werken aan het verminderen van emissies. De basis voor de agrifoodsector is kringlooplandbouw, waarbij minder gebruik wordt gemaakt van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Dit bereiken we door precisielandbouw een impuls te geven. Daarnaast stimuleert de biodiversiteitsmonitor activiteiten die bijdragen aan natuur, water en landschapskwaliteit en biedt bovendien een extra verdienmodel. Dat heeft een positief effect op de leefomgeving. Dat monitoren we met de meetpunten luchtkwaliteit en een nieuwe versie van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij.”

Pionieren als de beste
Brabant heeft een toppositie in agrotech. “Vernieuwing in de sector willen we blijven aanjagen door bijvoorbeeld teelten en verwerking van plantaardige eiwitten te stimuleren. Laat Brabant maar een proeftuin zijn van vernieuwingen. Wat mij betreft komen er 100 startups bij voor 2030. En absoluut van belang: alle boeren digitaal. Dat blijft niet alleen bij woorden, want we stimuleren dat met behulp van oa een Smart Farming Academy. Data vormen de voorwaarde voor een duurzame en toekomstbestendige sector. Niet alleen voor de eigen bedrijfsvoering, maar zeker als deze onderling gedeeld wordt tussen de verschillende schakels in de voedselketen”, aldus Elies Lemkes.”

Natuur en landbouw gaan hand in hand
“In 2030 is 15% van de landbouw biologisch en hebben we 500 natuurinclusieve boeren. Dat zijn flinke doelstellingen, zeker als je bedenkt dat nu pas 2,7% van de landbouwgrond biologisch is. Dit moeten we dus flink ondersteunen. Dat doen we door ondernemerscoaches aan te bieden die boeren helpen omschakelen. Maar het meest leren boeren van elkaar, daarom faciliteren we 12 inspiratiebedrijven die hun ervaringen delen met collega-boeren. 
Bovendien zetten we een provinciaal omschakelfonds op die de periode van inkomens-onzekerheid helpt overbruggen bij de transitie naar biologische of natuurinclusieve landbouw. En een grondregeling waar boeren terecht kunnen die grond nodig hebben om te extensiveren. Daarnaast hoeven natuurinclusieve boeren niet te voldoen aan de staleisen in de omgevingsverordening.”

Trotse boeren, trotse Brabanders
“Brabant produceert hoogkwalitatief en gezond voedsel op een innovatieve en gezonde manier. Daar mogen de producenten best trots op zijn en de consument ook! Maar om trots te kunnen zijn is het wel belangrijk te weten welke weg het voedsel heeft afgelegd voor het op ons bord terecht komt. Het liefst een zo kort mogelijke weg. We stimuleren daarom een verschuiving naar meer voedsel van dichtbij. We vragen aandacht voor de landbouwtransitie in het onderwijs en stimuleren de instroom van jongeren. We hebben hen nodig voor het voortbestaan van de sector, daarom willen we hen ook goed begeleiden met een jonge boerenplan.”

Daarnaast is er nadrukkelijk aandacht voor de sociale kant van de transitie van de landbouw en voedselsector. “Want de transitie is nodig, maar een transitie doet ook pijn, voor die sociale kant moeten we oog hebben en er ondersteuningsnetwerken voor beschikbaar hebben.”