Controle op teelt- en mestvrije zones

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat door middel van surveillance de agrarische sector controleren op het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Het doel hiervan is om verontreiniging van de sloot zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.

Teeltvrije zone

De teeltvrije zone is een strook grond langs de sloot die niet wordt bemest of bespoten met gewasbeschermingsmiddelen. Een teeltvrije zone is daarmee ook een spuit- en mestvrije zone. Het doel van deze zone is om de verwaaiing van gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot zoveel mogelijk te beperken. Bij toepassing van meststoffen voorkomt de zone dat de sloten worden mee bemest. Daarnaast zorgt het ervoor dat er minder uit- en afspoeling naar de sloot plaats vindt.

Controle door Rijnland
Wanneer er gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen in een sloot, dan wel binnen een teeltvrije zone (niet juist) zijn gebruikt, is er sprake van een overtreding. Dit kan tot gevolg hebben dat gebruiker/eigenaar van het perceel een boete krijgt. Wanneer er subsidie uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ontvangen wordt, kan het zijn dat daarop gekort wordt. Ook wanneer de werkzaamheden in opdracht zijn uitgevoerd door derden (loonwerker).

Subsidie
U kunt voor boven wettelijke maatregelen vanaf 1 januari 2022 subsidie aanvragen via het landbouwportaal. Agrarische bedrijven in Zuid-Holland komen dan voor het eerst in aanmerking voor deze subsidie. Bij deze subsidieregeling wordt een deel van de kosten vergoed.

Meer informatie over teeltvrije zones, technieken en andere zaken zijn terug te lezen via de bijlage of www.rijnland.net.