Compost beschermt bij droogte

Met de droogteperiodes in de afgelopen jaren dient zich de vraag aan hoe boeren en tuinders hun bodem weerbaarder hiertegen kunnen maken. Dat kan met het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem door compost te gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat een bodem met 1 procent extra organische stof gemiddeld 7 mm (zandgrond) tot 9 mm (kleigrond) meer water kan bergen. Concreet kan een boer daardoor bij droogte de beregening van het gewas tot twee weken uitstellen.

Compost versterkt het waterbergend en – infiltrerend vermogen van de bodem. Dankzij het actievere bodemleven met compost ontstaan meer en grotere poriën en grotere stabiliteit van de bodemdeeltjes. Daarnaast laat de organische stof de bodemdeeltjes beter aaneen klitten. Dit versterkt de sponswerking van de bodem. Organische stof zorgt ook voor een actiever bodemleven waardoor de worteldiepte toeneemt. Overigens is de organische stof ook goed voor het weren van ziekten.

Om de effectieve organische stof (EOS) op peil te houden, geldt een eenvoudig principe: de afbraak van organische stof in de bodem moet minimaal worden gecompenseerd door de aanvoer ervan. Vergeleken met andere organische bodemverbeteraars heeft compost een hoog gehalte aan EOS. Een relatief groot deel van de met compost aangevoerde organische stof is na een jaar nog aanwezig in de bodem en draagt daarmee bij aan de bodemkwaliteit op langere termijn. Dit is het gevolg van het composteerproces waarbij eenvoudig afbreekbare organische stof is omgezet en zich stabiele humuscomplexen hebben gevormd.

Downloads: