Bos De Hoge Veluwe wordt klimaatbestendig

Verzuring en klimaatverandering zorgen voor massale bomensterfte in Nederland. De veranderingen gaan snel en rigoureus. Het Nationale Park De Hoge Veluwe past haar beheer aan om het bos toekomstbestendig te maken en daarmee de biodiversiteit te beschermen.

De dreigende bossensterfte heeft onherroepelijk impact op de bosbiodiversiteit, want de in het bos aanwezige flora en fauna verdwijnt mee. De effecten van de veranderingen zijn bijvoorbeeld al te zien bij fijnsparren die door droogte massaal sterven, en in de inlandse eikenbossen, waar uitspoeling van mineralen tot sterfte leidt. Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft daarom een Beleidsdocument Bos en Wild opgesteld waarin het bosbeheer zodanig wordt aangepast dat de duurzame instandhouding van het bos zoveel mogelijk gegarandeerd kan worden.

In het Algemeen Beleidsplan 2020- 2025 ‘Internationale allure’ (2019) wordt genoemd dat het beheer van het Park is gericht op de instandhouding van een zo hoog als mogelijke biodiversiteit. Dit vindt plaats door het herstel van het natuurlijk systeem op landschapsschaal. Met voortvarendheid is hiermee een begin gemaakt door verschillende boomsoorten te introduceren en aan te planten.

Het Beleidsdocument Bos en Wild is een reactie op de klimatologische veranderingen en de huidige milieuomstandigheden en dientengevolge een heroverweging van de doelen ten aanzien van het bos. Klimaat en milieu hebben niet alleen een directe invloed op het bos, omgekeerd draagt het bos ook actief bij aan het klimaat en milieu. Om deze redenen zijn klimaat en milieu toegevoegd aan de al bestaande beheerdoelen met betrekking tot biodiversiteit, productie en recreatie.

Voor het eerst worden ook de voorkomende hoefdieren in een bosbeleidsplan meegenomen. De op De Hoge Veluwe levende edelherten, reeën, wilde zwijnen en moeflons hebben namelijk een directe invloed op de bos-ecosystemen. Zodoende is het beheer van deze dieren niet los te zien van de maatregelen om tot een duurzame instandhouding van de bossen in het Park te komen.

Het resultaat van het Beleidsdocument Bos en Wild laat een voor de mens op lange (50 – 100 jaar), en voor het bos korte (10 jaar) termijn veranderend boslandschap zien. Eerder door naaldbomen gedomineerde bossen zullen worden omgevormd naar een gemengd bos, of een bos gedomineerd door loofbomen. Door het grootschalig introduceren van (nieuwe) soorten, die goed zijn voor de bodem en biodiversiteit én bestand zijn tegen klimaatverandering, zal ook de bossamenstelling veranderen.

Het Beleidsdocument Bos en Wild voorziet tevens dat op de korte termijn (binnen 5 jaar) de structurele wildstanden drastisch zullen worden verlaagd.