Boeren met toekomst in Aarlanderveen

Boeren in de polder Aarlanderveen (Zuid-Holland) gaan gezamenlijk aan de slag voor een beter toekomstperspectief. Het gebied heeft te maken met verschillende maatschappelijke- en gebiedsopgaven. De agrariërs en andere grondgebruikers in dit gebied willen een duurzaam perspectief voor de komende 10 jaar of zelfs langer; voor de volgende generatie.

Het verbeteren van de waterkwaliteit, het reduceren van de stikstofuitstoot, het verminderen van bodemdaling en het verhogen van de biodiversiteit zijn enkele van de opgaven voor agrariërs die ook in dit gebied spelen. Door het ontwikkelen van een routeplan 2020-2030 onder leiding van LTO Noord met daarin doelen en concrete afspraken tussen overheden, ondernemers en bewoners is er voor alle partijen een stip op de horizon.

Meedenken vanaf het begin
Door dit traject kunnen alle betrokken partijen aan de voorkant meedenken over de toekomst van hun eigen bedrijf en de toekomst van de polder Aarlanderveen. Via excursies en expertbijeenkomsten krijgen boeren meer kennis over effectieve maatregelen. Deelnemer Jaap Verduijn van melkveebedrijf en recreatieboerderij De Vooruitgang: “Ik maak mij zorgen om de toekomst van deze polder en denk graag mee over de leefbaarheid in dit gebied. Ik hoop dat we handvatten krijgen om hier te blijven boeren en dat een beter toekomstperspectief ontstaat voor huidige en misschien zelfs nieuwe agrarische ondernemers.”

Alle ogen gericht op polder
De activiteiten worden mede mogelijk gemaakt met steun vanuit Provincie Zuid-Holland en zijn onderdeel van het Interbestuurlijk Programma ‘Vitaal Platteland Hollands-Utrechtse Veenweiden’.

Olev Koop, gebiedsregisseur Veenweiden – Groene Hart namens de provincie Zuid-Holland: “Wij juichen zowel de bottom-up aanpak als de integrale insteek van dit project toe en hopen dat de aanpak een voorbeeld gaat vormen voor andere polders”. Aarlanderveen is onderdeel van de Gebiedsgerichte Aanpak Nieuwkoopse Plassen en vormt tevens één van de vijf inspiratiepolders waterkwaliteit Rijnland. Koop: “Juist daarom hechten wij ook veel belang aan het onderdeel leren en evalueren en het daarbij intensief samenwerken met de overheden.”

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Het project ‘Boeren met Toekomst in Polder Aarlanderveen’ is onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het DAW is een initiatief van LTO Nederland. Samen met de Unie van Waterschappen wordt binnen het DAW gewerkt aan de wateropgaven in agrarische gebieden. Dat doet het DAW onder andere door kennisdeling via projecten en samenwerking tussen waterschap en agrariërs te stimuleren. Meer informatie staat op  http://agrarischwaterbeheer.nl/.