Biodiversiteitsmaatregelen van boeren voor vlinders werken

De afgelopen vier jaar zijn er ruim 40.000 nachtvlinders geteld op boerengrond. Meer dan de helft van alle Nederlandse nachtvlinders zijn waargenomen door de 115 aan het project BIMAG deelnemende boeren. Waar boeren natuurvriendelijke maatregelen nemen, zoals bloemrijke akkerranden, worden de meeste vlinders waargenomen. Het meetnetwerk is nu met vijf jaar verlengd, om ook uitspraken te kunnen doen over aantalsontwikkelingen.

“Dat boeren op hun eigen terrein gaan meten is erg belangrijk. Je ziet met je eigen ogen dat maatregelen werken. Ik hoor vaak dat er niets meer leeft in de huidige landbouw. Ik laat graag zien dat dit anders is en werk graag mee aan een verbetering van de biodiversiteit. BIMAG is een mooi onderzoek om te laten zien dat natuurmaatregelen werken.”, aldus LTO Noord-bestuurder Jeroen van Wijk.

40.334 nachtvlinders
De afgelopen vier jaar zijn er in het agrarisch gebied 40.334 nachtvlinders geteld gedurende 1932 vangnachten. 57% van de 850 macro nachtvlindersoorten die in Nederland voorkomen zijn geteld. Dat is meer dan werd verwacht. Ongeveer een derde van de deelnemers telde ook dagvlinders. Zij liepen gezamenlijk meer dan 600 kilometer aan dagvlinderroutes, waarbij ze meer dan 13.000 vlinders telden verdeeld over 32 soorten. 

Vlinders zijn niet eerder geteld in het agrarisch gebied. De vier jaar dat dit project nu loopt is te kort om uitspraken te doen over de aantalsontwikkeling van de nacht- en dagvlindersoorten. Deze eerste telling maakt wel duidelijk dat natuurvriendelijke maatregelen als kruidenrijke graslanden, bloemrijke akkerranden, heggen en struwelen effect hebben. Gemiddeld worden er meer aantallen en meer soorten geteld dan op percelen zonder natuurmaatregelen.

Nieuwe metingen
De nieuwe metingen starten in april. “Nu het project met wordt verlengd, hebben we plek voor nieuwe deelnemers uit alle agrarische sectoren die meerdere jaren tellen. Iedere deelnemer krijgt drie speciale LedEmmers, waar nachtvlinders op af komen. Deelnemers nemen foto’s van ‘hun’ nachtvlinders en delen die met De Vlinderstiching,” aldus Jeroen van der Brugge van De Vlinderstichting. 

Over BIMAG
LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting hebben onder de noemer Boeren InsectenMonitoring Agrarische Gebieden (BIMAG) gezamenlijk een programma opgezet om boeren en tuinders zelf dag- en nachtvlinders te laten monitoren in het agrarisch gebied. Met dit project worden agrariërs in staat gesteld om mee te werken aan meerjarig onderzoek naar insectenstanden in landbouwgebieden Het project wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.