Nieuws over bufferstroken, vanggewassen en verontreinigde gebieden

Landbouwminister Piet Adema heeft vrijdag 20 januari een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin geeft hij informatie over de derogatiebeschikking en de maatregelen uit het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. De minister vertelt onder andere over bufferstroken, de aanwijzing van ‘met nutriënten verontreinigde gebieden’ en vanggewassen.

Deze Kamerbrief volgt op die van 2 december 2022. In de nieuwe brief staan een paar belangrijke veranderingen.

Bufferstroken vanaf 1 maart 2023

Bufferstroken worden alsnog vanaf 1 maart verplicht. Dat is een voorwaarde uit de derogatiebeschikking. In december schreef de minister dat hij van plan was om bufferstroken pas vanaf 2024 te verplichten. Daardoor zou er tijd zijn om de regels vast te leggen en beter te laten aansluiten bij de landbouwpraktijk.

In een reactie daarop heeft de Europese Commissie haar zorgen geuit. De commissie wil dat Nederland zich houdt aan de afspraken over de invoering van bufferstroken. De aanpassing wordt nu vastgelegd in een regeling. De minister verwacht dat deze regeling vanaf 1 maart ingaat.  

Doet u mee aan het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? De minister wijst er op dat bufferstroken vanuit het GLB al sinds 1 januari 2023 verplicht zijn.

Meer over bufferstroken leest u op Alles over bufferstroken.

3 met nutriënten verontreinigde gebieden

De minister heeft 3 nieuwe met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden) aangewezen. Dit zijn de waterschappen Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta. Hier zijn extra maatregelen nodig om de waterkwaliteit te verbeteren. Deze gebieden krijgen een lagere derogatienorm. U mag in deze gebieden dit jaar per hectare 220 kilo stikstof uit dierlijke mest uitrijden.

Deze aanwijzing is een eerste stap. Dit jaar wordt er meer onderzoek gedaan. Op 1 januari 2024 moet de aanwijzing van de gebieden definitief klaar zijn. De lagere norm geldt al voor zand- en lössgebieden in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg.

Tijdens de afbouw van derogatie is er een subsidie beschikbaar. Die is bedoeld om het behouden van grasland aantrekkelijk te maken. Landbouwers in de nieuw aangewezen NV-gebieden kunnen een hoger subsidiebedrag krijgen. Binnenkort maken we meer bekend over deze regeling.

U leest hier meer over op Derogatie vanaf 2023.

Vanggewassen

In de Kamerbrief staat ook nieuwe informatie over het verplicht inzaaien van vanggewassen op zand- en lössgronden. In december schreef de minister dat dit vanaf 1 januari 2024 verplicht zou worden. Nu laat hij weten dat deze maatregel al vóór 1 oktober 2023 geldt.

Dat betekent dat u op zand- en lössgrond op 1 oktober een vanggewas ingezaaid moet hebben. Lukt dat niet? Dan krijgt u een korting op de stikstofgebruiksnorm. Het jaar erna mag u dan minder stikstof gebruiken. De minister is zich ervan bewust dat veel landbouwers beperkt ruimte hebben om het bouwplan aan te passen. Daarom bekijkt hij de komende maanden hoe de korting er ‘redelijkerwijs’ uit kan zien.

Bij winterteelt is een vanggewas niet verplicht. De definitieve lijst met vanggewassen en winterteelten wordt later bekend.