Alles over bufferstroken

Een bufferstrook is een strook grond waarop u geen mest, chemische gewasbeschermingsmiddelen of biociden mag gebruiken. Hiermee beschermt u de waterkwaliteit. Ook zorgt u voor biodiversiteit. Een bufferstrook ligt langs een waterloop. De waterloop ligt langs landbouwgrond.

Vanaf 2023 is het voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) verplicht om bufferstroken langs alle waterlopen te hebben. Vanaf 2024 zijn bufferstroken verplicht in de mestwetgeving, het 7e actieprogramma. Hierover leest u meer onder het kopje Bufferstrook in de mestwetgeving.

Hoe breed is een bufferstrook?

De breedte van de bufferstrook hangt af van het type waterloop. Er zijn 5 types: ecologisch kwetsbare waterlopen, waterlopen die vallen onder de Kaderrichtlijn Water (KRW), KRW watervoerende sloten van 10 meter breed of kleiner, overige waterlopen en droge sloten.

In de tabel hieronder ziet u in de kolom Hoofdregel hoe breed de bufferstrook moet zijn. De breedte van de bufferstrook hoeft u niet zelf te bepalen. Dat doen wij voor u. U ziet de bufferstroken vanaf februari 2023 in Mijn percelen. Bent u het niet eens met de bufferstrook? Dan kunt u dat aangeven in de Gecombineerde opgave. Hierover leest u meer op Bufferstroken in Mijn percelen.

Beslaan de bufferstroken samen meer dan 4% van het topografisch perceel? Dan mogen de bufferstroken soms smaller worden. Hoe smal? Dit ziet u in de kolom ‘1e berekening > 4%’.
Zijn de bufferstroken samen dan nog steeds meer dan 4% van het perceel? Dan berekenen we de oppervlakte opnieuw en geldt de kolom ‘2e berekening > 4%’. U hoeft deze berekening niet zelf te bepalen. Dat doen wij voor u.

Breedte bufferstroken

 Hoofdregel1e berekening > 4%2e berekening > 4%
Ecologisch kwetsbare waterlopen5 meterGeen berekening nodig,blijft 5 meter
KRW waterlopen5 meter3 meter3 meter
KRW watervoerende sloot
10 meter of kleiner
5 meter3 meter1 meter
Overige waterlopen3 meter1 meter0,5 meter
Droge sloot1 meterGeen berekening nodig,blijft 1 meter

Er is één uitzondering op deze breedtes. Namelijk als de teeltvrije zone breder is dan de bufferstrook. Hierover leest u meer onder het kopje Bufferstrook in de mestwetgeving.

Berekening in beeld

Hoofdregel bufferstroken
1e berekening bufferstroken
2e berekening bufferstroken

Waar begint de bufferstrook?

De bufferstrook begint vanaf de insteek van de sloot.

Bufferstrook in het GLB

De regels voor een bufferstrook in het GLB leggen we uit in de conditionaliteiten Bufferstroken langs waterlopen (GLMC 4) en Bufferstroken langs droge waterlopen (GLMC 10). Ook hebben de bufferstroken invloed op de eco-regeling en de vergoeding van het Agrarisch Natuur- en Landbouwbeleid (ANLb). U leest hieronder hoe deze regels met elkaar samenhangen.

Bufferstrook als niet-productief bouwland

Agrariërs die meedoen met de eco-regeling moeten 4% van hun bouwland niet-productief laten. Dat is een van de normen in de conditionaliteiten. U kunt niet-productief bouwland invullen met bijvoorbeeld bufferstroken die u niet beweidt, maait of oogst. Meer over deze norm en vrijstellingen leest u op Conditionaliteiten onder Niet productieve-bouwland, landschapselementen en snoeien (GLMC 8).

Bufferstrook als eco-activiteit

In het GLB kunt u meedoen met de eco-regeling. Daarvoor voert u eco-activiteiten uit. De activiteiten die u op een bufferstrook mag doen zijn:

 • Bufferstrook met kruiden
 • Heg, haag, struweel
 • Overige houtige elementen
 • Strokenteelt
 • Verlengde weidegang

Bufferstrook in ANLb

Doet u mee met het GLB en het ANLb? Dan mag u sommige beheerpakketten en activiteiten niet doen op een bufferstrook.

Deze beheerpakketten mag u niet uitvoeren op bufferstroken:

 • Ruige mest (7a)
 • Bodemverbetering (39 b en c)
 • Beperking chemische onkruidbestrijding op grasland en bouwland (55a en b)

Deze activiteiten mogen niet op een bufferstrook:

 • Bemesting met ruige stalmest (A06)
 • Gebruik van chemische onkruidbestrijding op maximaal 10% van de oppervlakte (A07)
 • Gewasresten (bijvoorbeeld maaisel en stro) zijn, al dan niet opgebracht, onderwerken binnen x weken na aanbrengen (A30)

Doet u een van deze activiteiten op (een deel van) een bufferstrook? Dan krijgt u geen vergoeding voor de activiteit op het deel van de bufferstrook. Wel voor de activiteit op het deel van het bouwland.

Bufferstrook in de mestwetgeving

De huidige regels voor teeltvrije zones in de mestwetgeving blijven gelden voor 2023. Vanaf 1 januari 2024 is het ook in de mestwetgeving verplicht om bufferstroken te hebben. Dan vervangen de bufferstroken de teeltvrije zones.

Dit betekent in 2023 dat:

 • u een teeltvrije zone niet mag bemesten;
 • de oppervlakte van de teeltvrije zone niet meetelt voor de mestplaatsingsruimte;
 • u rekening houdt met de regels voor bufferstroken bij bijvoorbeeld het inzaaien van wintergewassen in het najaar van 2023. Ook als u niet meedoet met het GLB. De regels voor bufferstroken leest u in de zomer van 2023 ook in de mestwetgeving.

In 2023 bepaalt de breedte van de teeltvrije zone de hoeveelheid mestplaatsingsruimte. Is de bufferstrook breder dan de teeltvrije zone? Dan krijgt u op het deel van de bufferstrook mestplaatsingsruimte.

Bufferstroken en mest

Wat mag u doen vanuit GLB en mestwetgeving?

Wat mag op bufferstroken langs waterlopen (GLMC 4), bufferstroken als niet-productief bouwland (GLMC 8) en een teeltvrije zone? Dat ziet u hieronder:

 BufferstrookBufferstrook als
niet-productief
Teeltvrije zone
Gebruik meststoffenxxx
Gebruik biociden en chemische
gewasbeschermingsmiddelen
xxx
Beweidenvxv
Maaienvx*v
Oogstenvxv
Welk gewas?Alle gewassenAlle gewassenAnder gewas dan de
hoofdteelt (behalve gras)
Mestplaatsingsruimte 2023v**xx
Mestplaatsingsruimte vanaf 2024xxx

*Kruidenrijk mengsel mag u maaien en afvoeren, maar niet als voer gebruiken. Maaien en maaisel laten liggen mag ook.
**Bij overlap met de teeltvrije zone krijgt u op het deel van de bufferstrook mestplaatsingsruimte.