Begroting 2022: €800 miljoen voor een toekomstbestendig Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland blijft fors investeren in een toekomstbestendige economie, mobiliteit, natuur, vitale landbouw, wonen en verduurzaming van de energievoorziening. In 2022 begroot de provincie €800 miljoen om haar ambities te realiseren. Dat is te lezen in de Begroting 2022 die vandaag door Provinciale Staten is vastgesteld. Een grote uitdaging daarbij is om de uitgaven en inkomsten in evenwicht te houden.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu: “In de begroting 2022 komen een aantal ontwikkelingen samen, zowel op de inkomsten als uitgavenkant, die impact hebben op de ontwikkeling van het begrotingssaldo. Aan de uitgavenkant geldt dat de komende jaren in het teken staan van grote vraagstukken als de energietransitie, de woningbouwopgave, de stikstofproblematiek en een groot aantal investeringsprojecten, zoals de RijnlandRoute en het HOV-net. Daarnaast is er extra inzet op beheer en onderhoud van onze wegen, fietsverbindingen, groen en natuurgebieden.”

Inflatie en beschikbare middelen
De ontwikkeling van de inflatie maakt dat de kosten voor de provincie stijgen. De provincie moet haar uitgaven hierop aanpassen. Baljeu: “We anticiperen hierop door weer indexatie toe te passen op onze uitgaven. Tot en met 2026 hebben we hier al middelen voor apart gezet. Om de continuïteit voor al onze ambities te waarborgen, stelt de provincie – over alle ambities heen – tot en met 2027 een bedrag van €304 miljoen aan extra middelen beschikbaar voor haar ambities.”

Opvangen structurele tekorten
Om structurele tekorten in de verdere toekomst te voorkomen, laat de provincie de Motorrijtuigenbelasting vanaf 2022 weer meestijgen met de inflatie. Dit na een eerdere bevriezing. Concreet betekent dit voor de automobilist een verhoging van €2,- tot € 10,- per jaar (afhankelijk van gewicht auto). De extra baten komen ten goede aan de hele begroting. Hierdoor kan dit college tot 2028 belangrijke ambities van middelen voorzien.

Inhoudelijke focus
Zuid-Holland blijft investeren in het toekomstbestendig maken van de economie. Provincie Zuid-Holland jaagt innovatie aan, onder andere in de landbouw, de Rotterdamse haven, het MKB en via campussen zoals de Space Campus in Noordwijk. Ook bouwt provincie Zuid-Holland aan haar concurrentie-positie door te werken aan een CO2-arme en circulaire economie. Voor de woningbouw is het de ambitievan provincie Zuid-Holland om de woningbouw binnen steden en dorpen te versterken, vooral om tegemoet te komen aan de grote vraag naar betaalbare woningen. In de natuur- en recreatiegebieden zijn de uitdagingen ook groot, onder meer door stikstofdepositie. Natuurherstel zal nog vele jaren inspanningen vergen.

De provincie blijft ook investeren in het verbeteren van haar mobiliteitssysteem. ‘Smart mobility’ moet leiden tot een betere benutting. En het beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur (weg, water, fiets en spoor) staat in het teken van het vergroten van de veiligheid. Daarnaast bevordert provincie Zuid-Holland de aanleg van de laadinfrastructuur, voor elektrisch rijden én voor de binnenvaart. Het OV wordt steeds meer CO2-arm en het wordt zo aantrekkelijk mogelijk gehouden. Fietsnetwerken worden verbeterd en er komen meer deelfietsen.

Tot slot geldt dat provincie Zuid-Holland zich onverminderd inzetten voor een gezonde en veilige leefomgeving en blijf investeren in het behoud en beleefbaar maken van erfgoed.

Lees meer over de Begroting 2022(verwijst naar een andere website).