Agro Vertrouwensindex in opwaartse lijn

Het vertrouwen dat boeren en tuinders in hun onderneming hebben is relatief sterk gestegen. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2023 is de index in het vierde kwartaal ruim 6 punten gestegen en hierbij uitgekomen op een indexwaarde van bijna 6,5 punt. Een index van nul geeft aan dat de groep ondernemers die vertrouwen heeft in hun onderneming even groot is als de groep ondernemers met gebrek hieraan. Hoewel er dus een verbetering in het vertrouwen is waargenomen ligt de vertrouwensindex nog wel onder het langlopende gemiddelde.

Als het gaat om de onderliggende sectoren van de land- en tuinbouw geeft ook daar de Agro Vertrouwensindex van de diverse sectoren een positiever beeld, melkveehouders uitgezonderd. Alleen bij deze sector daalde het vertrouwen. In de andere getoonde sectoren ligt de index hoger dan een kwartaal eerder en zijn de optimisten weer in de meerderheid. Varkenshouders hebben hun mening het sterkst naar boven bijgesteld: plus 23 punten. Maar ook de glas- en opengrondstuinbouwsectoren zijn een stuk positiever dan een kwartaal eerder. Bij deze twee sectoren was de toename meer dan 10 punten. Dat was voor de glastuinbouwindex net genoeg om weer boven het nulpunt uit te komen: ruim 2 punten. Hiermee is het nog altijd wel de sector met de laagste index in het vierde kwartaal van 2022. Op varkenshouders na hebben ondernemers nog niet het volste vertrouwen in hun onderneming. Bij alle sectoren, varkenshouderij uitgezonderd, ligt de huidige vertrouwensindex nog onder het langlopende gemiddelde. De stemmingsindex en de index van de verwachting voor de komende 2 à 3 jaar vormen samen de Agro Vertrouwensindex.

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, steeg in het 4e kwartaal van 2022 met 3,5 punt. Deze index staat nu op een kleine 24 punten. De land- en tuinbouw als gehele sector is hiermee dus nog altijd relatief positief gestemd. De huidige index ligt zelfs boven het langlopende gemiddelde. Opvallend is dat bij veel sectoren deze index ook rond de 20 punten ligt. Zowel bij de akkerbouw, de opengrondtuinbouwsectoren als de glastuinbouw ligt de index ook deze keer om en nabij de 20 punten. Bij deze sectoren veranderde de index beperkt: tussen de 1 en 3 punten. Voor de varkenshouderij gaat dat niet op met een index van 5 punten, na een toename van 20 punten. De melkveehouderij is daarentegen juist zeer tevreden over de huidige situatie (anno 4e kwartaal 2022) op het bedrijf. Voor deze sector is de index ruim 37 punten, wat ver boven het langjarige gemiddelde van 22 punten is. Ten opzichte van de vorige meting, een kwartaal eerder, steeg de index hier ruim 5 punten. Ook de pluimveehouders zijn in een goede stemming. Bij een toename van 13 punten klom de index naar 33 punten. Voor een dergelijke hoge index moeten we terug naar het 4e kwartaal van 2017.

De verwachting voor de komende 2 à 3 jaar steeg dit kwartaal wel maar blijft negatief. Hoewel de middellange termijn raming uitgedrukt in deze index met 8 punten toenam, bleef de index op -8 punten steken. Over de gehele linie van sectoren namen de middellange termijn verwachtingen toe, melkveehouderij uitgezonderd. De zorgen zijn bij deze sector en de glastuinbouw nog altijd het hoogst. De index ligt met ruim -18 en -14 punten lager dan bij andere sectoren. Bij pluimvee en akkerbouw is men ook negatief met -8 à 9 punten, terwijl de opengrondstuinbouwtelers met -4 punten licht negatief zijn. Door een sterke toename van de lange termijnverwachting bij de varkenshouders (+26 punten) ligt in deze sector de index nu als enige boven nul en hebben boeren hier een positieve langetermijnverwachting voor hun bedrijf.

Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex, in opdracht van ASR Real Estate en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en uitgevoerd door Wageningen Economic Research.

De Agro Vertrouwensindex is een enquête die sinds 2013 loopt. De komende 4 jaar zal de enquête blijven bestaan door een financiële bijdragen van zowel ASR als het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. ASR real estate is gebaat bij een goed inzicht in het vertrouwen van ondernemers in de land- en tuinbouw.

ASR is van mening dat als boeren en tuinders positief gestemd zijn en vertrouwen hebben in de toekomst van hun onderneming ook het onderhoud en beheer van hun land en opstallen op een voortvarende manier wordt vormgeven. Met deze samenwerking is dit inzicht de komende jaren gewaarborgd. ASR is zeer verheugd met de samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de onafhankelijk en wetenschappelijk uitvoering door Wageningen Economic Research.

Op Agrimatie.nl wordt dieper ingegaan op de ontwikkelingen per sector en worden zowel de Vertrouwensindex, stemming en verwachte situatie voor de middellange termijn, conjunctuur index- vooruitkijkend en -terugkijkend behandeld. Onder het kopje ‘Land- en tuinbouw’ staat een uitgebreidere versie van dit nieuwsbericht over de Agro Vertrouwensindex.

De enquête is verstuurd op 9 januari en het panel kon tot en met 29 januari zijn mening geven. In deze periode kwam ook het nieuws over de eerder in werking treden van de beperking op de derogatie. Deels kan dit dus van invloed zijn geweest op de resultaten. Er hebben dit keer ruim 560 bedrijven deelgenomen aan de enquête. In de enquête wordt niet gevraagd naar de motieven achter de gegeven antwoorden. Deze duiding komt tot stand door sectordeskundigheid. Het vertrouwen van ondernemers wordt beïnvloed door vele factoren, zoals de wereldmarktontwikkelingen, buitengewone omstandigheden zoals de coronacrisis, weersomstandigheden, handelsbarrières, kosten- en opbrengstontwikkelingen, beleid of de eigen bedrijfssituatie.