Aanpassingen in het GLB op een rij

Vraagt u subsidies aan uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Op 10 februari 2023 publiceerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een aantal veranderingen in de Staatscourant. RVO zet alle aanpassingen op een rij.

De veranderingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023. Deze worden nu op de RVO website verwerkt.

Wat verandert er?

RVO neemt u graag puntsgewijs mee in alle aanpassingen.

Landbouwgrond

 • Definitie flauw talud: een talud dat tenminste 2 meter breed is vanaf de waterlijn tot aan de insteek. De helling is niet steiler dan 1:3. De definitie is nu verder vastgesteld.
 • Definitie hoofdteelt: hoofdteelt is de teelt van een gewas dat in de periode van 15 mei tot en met 15 juli het langste aanwezig is. Dit was tot 15 juli.
 • U heeft het perceel landbouwgrond ter beschikking als eigendom, huur of pacht. Of u heeft dit in gebruik met toestemming van de eigenaar, de verhuurder of de verpachter. Die toestemming mag schriftelijk of mondeling zijn. Dit was alleen schriftelijk.
 • Blijvend grasland: een mengsel van gras met een gewas uit de lijst stikstofbindende gewassen komt in aanmerking als blijvend grasland. Toegevoegd is dat het aandeel gras meer is dan 50%. Riet telt niet mee.
 • Definitie subsidiabele hectare: de landschapselementen op het perceel waren ten onrechte niet genoemd en die zijn nu toegevoegd.

Eco-regeling

 • Stikstofbindend gewas/eiwitgewas: dit mag een mengsel zijn met graan als het stikstofbindende gewas meer dan 50% van het totaal is.
 • Strokenteelt: een strook is maximaal 27 meter breed. Dit was 24 meter.
 • Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 augustus): pootaardappelen (gewascode 2015/2016) zijn toegevoegd aan de gewascodelijst.
 • Verlengde weidegang: de definitie voor melkvee is duidelijk gemaakt, namelijk: melkvee of melkkoeien zijn koeien die minimaal één keer hebben gekalfd. En die worden gehouden voor de productie van melk of andere producten voor mensen.
 • Houtig element (heg, haag, struweel): er mogen geen uitheemse bomen tussen een lijnvormige heg, haag, struweel staan. Dit is een verplichting geworden.
 • De cumulatietabel op Punten en waarde eco-activiteiten heeft 2 wijzigingen:
  • Biologische bestrijding en grasland met kruiden kunnen stapelen.
  • Een rustgewas en groene braak kunnen niet meer gecombineerd worden.

Conditionaliteiten

 • GLMC 6: op klei bedekt u tussen 1 augustus en 30 november minimaal 8 weken 80% van uw bouwland.
 • GLMC 8: De weegfactor van stroken bouwland langs bos is in 2023 1,5. Dit was 1. En van een sloot in 2023 2. Dit was 1. Ook zijn de afmetingen toegevoegd aan de elementen voor 4% niet-productief.

Landschapselementen

 • Toegevoegd: rietland. Een perceel rietland bestaat voornamelijk uit riet.
 • U heeft de landschapselementen ter beschikking als eigendom, huur of pacht. Of u heeft ze in gebruik met toestemming van de eigenaar, de verhuurder of de verpachter. Die toestemming mag schriftelijk of mondeling zijn. Dit was alleen schriftelijk
 • Een landschapselement grenst met minimaal één van de lange zijdes aan landbouwoppervlakte. Of aan een ander subsidiabel landschapselement. Dit geldt alleen voor lijnvormige landschapselementen met een duidelijke korte en lange zijde.
  Vlakvormige landschapselementen zoals een poel of een bos kunnen ook subsidiabel zijn. Dat is zo als alleen de korte zijde grenst aan landbouwgrond of subsidiabel landschapselement.
 • Loopt uw landschapselement langer door dan landbouwoppervlakte en/of een subsidiabel landschapselement? Dan telt alleen dat deel mee dat naast landbouwoppervlakte of een ander landschapselement ligt. Dit geldt voor lijnvormige landschapselementen. En niet voor vlakvormige landschapselementen als een poel of een bos.

Actieve landbouwer

 • In 2022 gold de eis dat minimaal 5% van uw totale inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten van uw laatste belastingjaar moest bestaan. Deze eis vervalt in 2023.

Meer weten?

In de Staatscourant kunt u meer lezen over de aanpassingen. Blijf op de hoogte via GLB 2023.